Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.hrvdecompagnie.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van H.R.V. De Compagnie.

HRV De Compagnie kan er niet voor instaan dat de informatie op www.hrvdecompagnie.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige, impliciete garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hrvdecompagnie.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.hrvdecompagnie.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Privacy statement
HRV De Compagnie hecht veel belang aan de privacy van bezoekers van de website. We zullen daarom altijd discreet en vertrouwelijk omgaan met informatie die wordt vertrekt. Alle gegevens die door de site worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

www.hrvdecompagnie.nl bevat links naar andere sites die niet tot het netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze